top of page
התמחויות בבית המלאכה

בית המלאכה הנו משכן החברה וההנהלה.

בבית המלאכה מבוצעת פעילות של שיפוץ מגוון ציודי שעבודתם על הקו הופסקה עקב בעיות תפקוד ו\או נזילות.

תהליך השיפוץ וכל הבדיקות נעשות בהתאם לתקנים הרלוונטים, ותוך התחשבות באופי עבודתו של הציוד ובאפיון הלקוח והחומרים עמם הוא עובד.

סוגי הציוד והרכיבים המטופלים בבית המלאכה:

  • משאבות לסוגיהן

  • שסתומי ביטחון- לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות ואישורי בודק מוסמך

  • ברזי בקרה on\ off

  • ברזי בקרה פרופורציונלים

  • ווסתים וצמצמי לחץ 

  • מגופים\ ברזים בהפעלה ידנית בתצורות שונות

  • בוכנות פניאומטיות

  • מפעילי אוויר- אוויר\ אוויר - קפיץ

  • גירים וממסרות

התהליך:

בהגעת כל ציוד שהוא לתיקון בבית המלאכה הוא עובר הליך השמשה קפדני הכולל:

-הליך קליטה וסימון של הציוד.

-בדיקות קדם- פירוק לאיתור התקלות הקיימות והגורם להן.

-ביצוע השיפוץ תוך החלפת כל האלמנטים הדרושים.

-הרכבה, כיולים ובדיקות גמר- שיפוץ.

-תיעוד הליך בקרת האיכות שבוצע.

-צביעה ואריזה. 

-צירוף תעודת תקינות.

- החזרה ללקוח.

כיולים ובדיקות איכות:

חברתנו נותנת מענה סביב השעון, לפתרון תקלות אצל לקוחותינו.

בבית המלאכה שלנו קיימת מבדקה ייחודית לביצוע בדיקות וכיול שסתומי ביטחון וברזים.

הבדיקה מבוצעת ע"י צוות מיומן שיודע לאבחן לעומק את הציוד הנבדק, לנתח את תוצאות הבדיקה ולהתגבר על כל תקלה.

המבדקה מוציאה פלט גרפי המעיד על היעדר נזילות, מעבר חומר ולחץ פריקה תקין (בפורקי לחץ).

המבדקה בנויה לברזים מקוטר 1/4" ומעלה ומותאמת ללחצים גבוהים של עד כ 100 barG. 

לכל בדיקה שמבוצעת במבדקה ניתן לצרף תסקיר בודק מוסמך - בהתאם לדרישת הלקוח. 
 

כל הבדיקות נעשות בהתאם לתקנים הרלוונטים, ותוך התחשבות באופי עבודתו של הציוד ובאפיון הלקוח והחומרים עמם הוא עובד.

הצוות בבית המלאכה מקצועי ומיומן באיתור התקלות ובמתן פתרונות איכותיים ומקצועיים!

bottom of page